MOXO או BRC

הרבה הורים שואלים… איזה מבחן הכי מתאים לילד/ה שלי…

התשובה פה היא יותר פשוטה ממה שנהוג לחשוב :

שני המבידקים הנ"ל -גם המוקסו וגם ה BRC  בודקים קשב וריכוז ,שניהם מבדקים מעולםי שכל אחד פותח בשיטה אחרת.

שניהם יצביעו מה התוצאה והאם ישנו חשד סביר או ממשי לקשב וריכוז אצל הניבדק.

ישנם רופאים שמעדיפים לקבל החלטה לפי בדיקת המוקסו וישנם כאלה שמעדיפים לקבל את ההחלטה על בדיקת הBRC.

התחלת שיחה
איך נוכל לעזור?
הי
איך נוכל לסיייע?